Vô cơ chất kiềm

- Nov 28, 2016 -

Cay đắng, dung dịch hiđrôxít canxi có thể gây ra sự đổi màu của các vật liệu chỉ số cụ thể (chẳng hạn như biến Giấy quỳ lam và phenolphthalein chuyển màu đỏ, và như vậy), và giá trị PH lớn hơn 7. Anion là tất cả các ion trong dung dịch nước hydroxyl ion, phản ứng với axít để tạo ra các muối và nước. Thông thường kiềm như Amine (bao gồm amoniac), xút (natri hydroxit) và vôi vôi (canxi hiđrôxít). Cơ sở nói chung đề cập đến khái niệm của việc cung cấp vật liệu điện tử, các chất hoặc nhận Proton.

Một cặp:Các muối vô cơ Tiếp theo:Axit vô cơ vô cơ