Ôxit vô cơ

- Nov 28, 2016-

Xứ hai yếu tố, một phần là một hợp chất oxy. Có thể có một vật liệu phản ứng với ôxy được gọi là ôxít. Theo tính chất hóa học khác nhau, oxit ôxít axít và ôxít kiềm có thể được chia thành hai loại rộng. Ôxít axít: năng lượng và nước vào muối oxit axit hoặc kiềm. Như lưu huỳnh, phốtpho pentoxit ôxít, điôxít cacbon và các ôxít chủ yếu có tính axit khác, phi kim loại oxit.

Ôxit cơ bản: nước có thể phản ứng với axít để tạo ra các muối và oxit và sản phẩm chỉ muối và nước, không thể có bất kỳ chất nào khác. Ôxit cơ bản bao gồm các oxit kim loại đang hoạt động và các oxit kim loại của giá thấp, như Tào, bảo và CrO, MnO.

Một cặp:Axit vô cơ vô cơ Tiếp theo:Chất vô cơ được đặt theo tên