Chất vô cơ được đặt theo tên

- Nov 28, 2016-

Đặt tên hợp chất vô cơ, và được đặt theo tên nên ngắn gọn và chính xác các thành phần vật liệu và cấu trúc. Điều này đòi hỏi yếu tố, gốc hoặc tên cơ sở để thể hiện chất liệu của các thành phần khác nhau; "hóa học giới từ" (kết nối một danh từ) để thể hiện các chất của mỗi thành phần trong kết nối.

Một cặp:Ôxit vô cơ Tiếp theo:Giới thiệu về các chất vô cơ