Giới thiệu về các chất vô cơ

- Nov 28, 2016-

Tiếng Anh: hợp chất vô cơ. hợp chất vô cơ, hợp chất không có gì để làm với cơ thể (vài cơ thể liên quan đến hợp chất và hợp chất vô cơ, chẳng hạn như nước), tương ứng với các hợp chất hữu cơ, thường không chứa cacbon hợp chất, nhưng cacbon oxit cacbonat, xianua, được gọi là hợp chất vô cơ.

Mô tả: các ấn bản thứ năm của vật liệu vô cơ Cidian Xiandai bính và Ấn bản thứ sáu sẽ được hiểu là andquot; collectively.andquot hợp chất vô cơ và nguyên tố; Một số tài liệu mô tả tính chất vô cơ, cột duy nhất ở trong đó.

Một cặp:Chất vô cơ được đặt theo tên Tiếp theo:Nano bạc trong một loạt các định dạng được sử dụng trong y học hiện đại