Tổng hợp các hạt nano vàng

- Apr 25, 2017 -

Có rất nhiều tiểu phân của các hạt nano vàng dựa trên kích thước, hình dạng và các tính chất vật lý (Hình 2). Các hạt nano vàng được nghiên cứu sớm nhất là các hạt nano vàng (mặc dù không hoàn toàn chính xác hình cầu). Sau đó, nanorods, nanoshells, và nanocages đã được báo cáo. Một loại hạt nano vàng có tính chất tán xạ Raman tuyệt vời (được gọi là các hạt nano SER) cũng sẽ được thảo luận trong bài tổng quan này. Trong văn bản sau đây, thuật ngữ "hạt nano vàng" sẽ đề cập đến một tập hợp tất cả các phân tử này và các phân tử nano vàng được sử dụng trong mỗi nghiên cứu sẽ được chỉ định bất cứ khi nào có thể. Với sự phát triển liên tục trong các kỹ thuật tổng hợp trong hai thập kỷ qua, hầu hết các hạt nano vàng nay có thể được sản xuất với sự phân bố kích thước được kiểm soát tốt, đôi khi với độ chính xác tuyệt vời (ví dụ, nanocages).

Một cặp:Làm thế nào để làm cho acetate bạc? Tiếp theo:Vàng nano: Tính chất quang học