Các Nanoflakes Nano và Bạc bạc được Chuẩn bị về kỹ thuật hóa học

- Feb 22, 2017 -

trừu tượng

Chúng tôi báo cáo về tổng hợp điện hóa nano bạc và nano. Các cấu trúc nano được điều chế bằng cách giảm các ion bạc trên điện cực graphit pyrolytic có định hướng từ dung dịch acetonitril có chứa axit mercaptopropionic. Axit mercaptopropionic ngay lập tức hấp thụ vào bạc và ảnh hưởng đến sự phát triển của kim loại. Do có sự khác nhau về hấp phụ các phân tử thiol trên các mặt tinh thể bạc khác nhau, một số hướng tăng trưởng được ưa thích và một số bị cấm. Kết quả là bạc lắng đọng tạo thành các cấu trúc dạng thanh và dạng mảnh dạng bột được phân bố trên bề mặt HOPG.

Từ khoá

  • Hạt nano bạc ;

  • Nanorods ;

  • Dây nano ;

  • Nanoplates ;

  • Kim loại lắng đọng ;

  • Hấp phụ Thiol


Một cặp:Kính Mới của VW phản ánh nhiệt, băng tan băng Nếu không có Dây Filament Tiếp theo:Conductive mực và Dán kinh doanh: Mọi thứ đang thay đổi